RODO

   

       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Bocheński, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń.

2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń Panią Beatą Lewandowską za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Administrator danych osobowych – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury;

b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Kultury;

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;             

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budzyniu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu;

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu  następujące uprawnienia: 

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w  przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w z zamian ich zamian ich ograniczenia,

-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące  przesłanki:

-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej    zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Budzyń Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.